Miškotvarkos ir kitų miško projektų rengimas

  1. Miškotvarkos projektų rengimas.
  2. Rekreacinės infrastruktūros miškotvarkos projektų rengimas.
  3. Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų projektų rengimas.
  4. Miško infrastruktūros (miško kelių ir melioracijos) miškotvarkos projektų rengimas.
  5. Miškotvarkos projektų keitimas (taisymas, tikslinimas, papildymas).
  6. Miško įveisimo projektų rengimas. Miško atkūrimo projektų rengimas.
  7. Miško želdinimo projektų rengimas.
  8. Miško žėlimo projektų rengimas.
  9. Projektų miško rekonstrukcijai rengimas.

Miškotvarkos projektas – dokumentas, kuriame pagal įvairius miško rodiklius įvertinama ir aprašoma miško valda. Tuo tikslu miškas suskirstomas atskirais taksaciniais sklypais, kuriuose medynai panašaus amžiaus, sudėties, tankumo, tokia pat augavietė. Tuomet kiekvienas taksacinis sklypas aprašomas atskirai, sudarant taksoraštį. Įvertinus kiekvieno taksacinio sklypo dydį, medyno amžių, kitus taksacinius rodiklius, suprojektuojami miško kirtimai ir jo atkūrimas. Miškotvarkos projektai derinami ir registruojami tai daryti įpareigotose valstybinėse institucijose.

Miškotvarkos projektas privalomas norint kirsti pagrindinius (brandžių medynų) kirtimus valdose, kuriose miško yra 3 ha ir daugiau. Miškotvarkos projektas rengiamas mažiausiai vienai miško valdai ir priklausomai nuo jos dydžio ir savininko pageidavimų galioja 10 arba 20 metų. Kai miškotvarkos projektui nustatyta 10 metų galiojimo trukmė, miškotvarkos projekto galiojimas pasibaigė, bet neiškirsti visi jame suprojektuoti kirtimai, miškotvarkos projekto galiojimo laiką galima pratęsti iki penkerių metų.

Pavėsinių ir kirų rekreacinių objektų miške projektavimas. Miškų įstatymai miško savininkams savo IV grupės ūkiniuose, III grupės apsauginiuose ir IIb grupės rekreaciniuose miškuose nedraudžia pasistatyti pavėsines, apžvalgos aikšteles, lauko baldus, įsirengti takus ir kitus rekreacinius įrenginius. Tuo tikslu rengiamas kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų projektas, kuriame numatyta, kokie ir kur tie rekreaciniai įrenginiai stovės, kokio dydžio aikšteles jiems reiks iškirsti.

Miško infrastruktūros projektavimas traukiamas į bendrą miško valdos miškotvarkos projektą. Miškotvarkos projekte, jei yra būtinybė, galimybė ir savininko pageidavimas, galima suprojektuoti melioracijos griovius ir rekonstruojamus ar projektuojamus naujus iki 5 m pločio miško  kelius. Juos tikslinga projektuoti, kai yra galimybė iškasus griovį ar griovius miške nusausinti konkrečias užmirkusias vietas, o vandenį grioviais nuvesti į esamą melioracijos tinklą, ar vandens telkinį. Kelius tikslinga projektuoti tuo atveju, jei tą kelią įmanoma įjungti į išvažiuojamų kelių tinklą. Tokius inžinierinius statinius į miškotvarkos projektą įtraukti būtina, nes jų statyba be miškotvarkos projekto yra grubus pažeidimas.

Miškotvarkos projekto taisymas, tikslinimas, papildymas, keitimas daromas tik dėl tiksliai teisės aktuose nurodytų priežasčių. Jeigu miškotvarkos projektas dėl stichinių nelaimių – vėjovartų, ligų, džiūvimų (bet ne žmogaus ūkinės veiklos) tapo netikslus, jis gali būti keičiamas(taisomas), papildomas ar patikslinamas. Miškotvarkos projektą galima keisti (taisyti, tikslinti, papildyti) ir tuo atveju, jei pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai, jei pakeistas priskyrimas miškų grupei, jei tikslinant valdos plotą pakeista valdos konfigūracija ar plotas, jei valda suskaldyta ar sujungta su kita valda, jei miškotvarkos projekto autorius padarė akivaizdžių klaidų, jei norima įrengti rekreacinius objektus, pritaikant juos visuomeninėms reikmėms, jei reikia papildomai suprojektuoti priemones, kurioms siekiama gauti ES parama, arba jei reikia patikslinti apsaugos reikalavimus kultūros paveldo objektų apsaugos zonose.

Miško želdinimo ir žėlimo projektas skirtas konkrečioje valdoje suprojektuoti plotus, kuriuose miškas įveisiamas naujai, arba atkuriamas po miško kirtimų. Jame numatoma, kokie bus reikalingi sodinamosios medžiagos (daigų ar sodinukų), darbų, pagalbinių priemonių ir medžiagų kiekiai. Taip pat jame numatomos apsaugos priemonės nuo gaisrų ir medelius skabančių žvėrių. Taip pat numatomos priežiūros priemonės iki tol, kol pasodinti sodmenys taps jaunuolynu: minkštųjų lapuočių medynuose iki 6, o kietųjų lapuočių ir spygliuočių iki 8 metų.

Projektas rekonstrukciniams kirtimams rengiamas labai panašiai, kaip ir miško atkūrimui, tik papildomai nurodoma, koks bus numatytas menkaverčio jaunuolyno, ar ne vietinių medžių rūšių medyno kirtimo būdas – plynai, juostomis, ar aikštelėmis. Atkūrimo dalis tokia pati, kaip ir miškui įveisti ar atkurti.