Parengtas privačių miškų 2007 – 2016 metų miškotvarkos projektų sąvadas

2007 – 2016 m. laikotarpyje parengti ir Valstybinėje miškų tarnyboje užregistruoti 29 432 miškotvarkos projektai 228 800 ha miško plote. Juos rengė 280 projekto autorių. 2016 metais 23 684,5 ha privačių miškų plote parengti ir užregistruoti 2928 miškotvarkos projektai, juos rengė 181 projekto autorius.
Didžiausią ploto dalį miškotvarkos projektais dešimties metų laikotarpyje apimtame miško plote sudaro IV grupės – 79,1 proc.; III grupes miškams tenka 16,3 proc., II grupės – 4,6 proc. Medynų žemė projektais apimtame plote užima 223,3 tūkst. ha, t.y. 97,7 proc. miško žemės ploto. Pušynams suprojektuotame plote tenka 36, eglynams 17, beržynams 27 proc., kai visuose privačiuose miškuose šiems medynams atitinkamai tenka 29, 14 ir 22 proc. ploto. Privatūs miškai, kuriems parengti miškotvarkos projektai 2007 – 2016 m. palyginti su visais privačiais ir rezervuotais pagal aktualizuotus sklypinės inventorizacijos 2016.01.01. duomenis yra 7 metais vyresni, pasižymi 2 m3/ha didesniais visų medynų ir tiek pat didesniais brandžių medynų tūriais. Lyginant sklypinės miškų inventorizacijos duomenis, gautus rengiant miškotvarkos projektus, su nacionalinės inventorizacijos duomenimis gautais visiems privatiems miškams visuose medynuose, nustatyti vidutiniškai 6 proc., brandžiuose medynuose – 11 proc., o brandžiuose pušynuose, beržynuose ir drebulynuose 17 – 20 proc. mažesni sklypinės inventorizacijos metu nustatyti tūriai.

2007 – 2016 m. privačių miškų miškotvarkos projektuose visais kirtimais planuojama iškirsti 24,6 mln. m3 likvidinės medienos. Pagrindiniai kirtimai suprojektuoti 124,9 tūkst. ha plote iš jų 87,1 tūkst. ha (70 proc.) plynai, iškertant 25,2 mln. m3 stiebų su žieve ir pagaminant 22,8 mln. m3 likvidinės medienos. Pagrindiniais kirtimais pušynuose projektuojama pagaminti 25 proc., eglynuose - 22, beržynuose – 29, kituose minkštųjų lapuočių medynuose – 23 proc. likvidinės medienos.
Tarpiniai kirtimai planuojami 59,7 tūkst. ha plote, iškertant 1,8 mln. m3, iš jų ugdomaisiais kirtimais – 1,6 mln. m3, t.y. 7,3 proc. nuo bendro projektuojamo naudojimo 2007 – 2016 m. apimties. Jaunuolynų ugdymas planuojamas 16,3 tūkst. ha plote, kas sudaro 19 proc. suprojektuotų plynų kirtimų ploto.
Privačių miškų atkūrimas 2007 – 2016 m. planuojamas 94 750 ha plote, ištisai želdant 47 proc. viso ploto, dalinai želdant 3 proc. ir 48 proc. paliekant savaiminiam žėlimui viso planuojamo atkurti ploto.