Nacionalinė mokėjimų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2017 metams

Nacionalinė mokėjimų agentūra sudarė paraiškų teikimo grafiką 2017 metams ir paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.

2017 metams miškų sektoriui remti numatytos tokias paramos priemones:

 

1 priemonė. Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už vieną miško hektarą:

272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);

200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);

155 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;

156 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

62 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-04-10 iki 2017-06-06.

 

2 priemonė. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
pamiškių formavimas;
miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.
Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-05-02 iki 2017-06-30.

 

3 priemonė. Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiama veikla:

miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-05-02 iki 2017-06-30.

 

4 priemonė. Investicijos į miškininkystės technologijas (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29.

 

5 priemonė. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;

miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;

stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29.

 

6 priemonė. Miško veisimas (2017 m.)

Pagal šią kryptį (priemonę) remiamos veiklos:

miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Paraiškų priėmimas – nuo 2017-08-01 iki 2017-09-29.

Tikslesnė informacija puslapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1  ir www.nma.lt