ES paramos miškams projektų rengimas

1. ES paramos miško sektoriui reikalingų projektų rengimas:

  • miško želdinimo ir žėlimo projektų miško įveisimui rengimas;
  • miško želdinimo ir žėlimo projektų miško atkūrimui po stichinių nelaimių rengimas;
  • miško želdinimo ir žėlimo projektų skirtų nevietinių rūšių medynų, arba minkštųjų lapuočių iki 20 metų medynų pertvarkymui (rekonstrukcijai) rengimas;
  • miškotvarkos projektų ir jų pakeitimų su rekreacijos įrenginiais ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais rengimas;
  • miškotvarkos projektų ir jų pakeitimų su naujai suprojektuotais miško keliais ir jų priklausiniais rengimas;
  • išvadų dėl jaunuolynų ugdymo reikalingumo rengimas.

2. ES paramos miško sektoriui reikalingų dokumentų rengimas:

  • ES paramos paraiškų parengimas ir pateikimas;
  • prašymų išmokėti ES paramą parengimas ir pateikimas;
  • ataskaitų apie vykdomus ES paramos projektus parengimas ir pateikimas;
  • prašymų ar kitų dokumentų, susijusių su ES paramos administravimu parengimas ir pateikimas valstybės institucijoms.

Nacionalinė mokėjimų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas  2017 metams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir numatė remti miškų sektorių pagal šias paramos priemones: